Informacja o zamiarze udzielenia Zamówienia

Szczecin, 30.04.2012

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Spółka Cywilna Andrzej Królicki,
Tomasz Kochanowski, „Laser Clinic”
70-332 Szczecin
al. Piastów 65/1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Aparat medyczny Ulthera

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oczekiwany termin realizacji zamówienia: 30-05-2012

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferent powinien złożyć ofertę na piśmie osobiście lub pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia: 15.05.2012 do godziny: 18.00 na adres: al. Piastów 65/1, 70-332 Szczecin. Adres poczty elektronicznej dla złożenia oferty: laserclinic@laserclinic.pl
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku analizy i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

KRYTERIA WYBORU OFERTY

 1. Kryterium cena – waga 100 %

O wyborze oferty decyduje najniższa zaproponowana cena.
Cena podana w ofercie powinna stanowić sumę kwot wszystkich elementów składających się na koszt realizacji przedmiot zamówienia.
Ocenie będzie podlegała cena oferty z podatkiem VAT w odpowiedniej wysokości.

Cena podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu i nie będzie podlegała waloryzacji podczas trwania umowy.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Wybrany oferent zostanie powiadomiony o wybraniu jego oferty.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w następujących przypadkach:
  • w przypadku gdy postępowanie obarczone jest wadą, uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,
  • jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 3. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
 4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.